Anmälan/avanmälan av trafikansvarig

Det ska finnas minst en trafikansvarig som faktiskt och fortlöpande leder företagets transportverksamhet och har en verklig anknytning till företaget eller fullgör uppdraget enligt avtal (konsult). Om trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. Se artikel 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

Vem är övrig prövad person?

Med övrig prövad avses

• Den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
• de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
• bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?