Söker du en trafikansvarig konsult?

Vi ställer upp som trafikkonsult i ditt bolag så att du blir beviljad ett yrkestrafiktillstånd och kan köra igång direkt.

yrkestrafiktillstand

Du behöver alltså inte erlägga proven hos trafikverket för yrkeskunnande för att starta ett eget åkeri. Vi ställer upp med trafikansvarig som har erlagt prov om yrkeskunnande och innehar yrkeskunnandecertifikat med kunskap för GODSTRAFIK och BUSSTRAFIK.

Vi ansvarar för flera företag och har god erfarenhet som trafikkonsulter. Ett konsultavtal skrivs mellan oss och ditt bolag som uppfyller alla Transportstyrelsens krav. 

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att ordna fram till trafiktillstånd redan nästa vecka.

Hur går det till?

Kontakta oss

Ni kontaktar oss angående trafikansvarig konsult. Vi ser över ert behov och erbjuder vår lösning.

Skriv avtal

Vi skriver överenskommet avtal. Avtalet skrivs digitalt och kan direkt användas till ansökan.

Ansökan

Ni slutför ansökan om yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen och anmäler vår konsult som trafikansvarig med bifogat avtal.

Samarbete

Vi inväntar Transportstyrelsens godkännande. Därefter har vi ett kontinuerligt samarbete med er verksamhet i fokus.

Så ansöker du om yrkestrafiktillstånd

Godstransport

Du ansöker via Transportstyrelsens e-tjänst. Förutom själva ansökan behöver den som söker trafiktillstånd bifoga olika handlingar för att Transportstyrelsen ska kunna genomföra prövningen och avgöra om du kan få trafiktillstånd. Du måste alltid bifoga en ekonomisk ställning till din ansökan som visar att du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du vill ha i din verksamhet. Du kan behöva bifoga även andra handlingar beroende på vem eller vilka personer som ska prövas i din ansökan.

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att ordna fram till trafiktillstånd redan nästa vecka.

Krav för att få yrkestrafiktillstånd

För att bedriva yrkesmässig trafik med godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss krävs det att du har ett yrkestrafiktillstånd. När du ansöker om yrkestrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som ställs när det gäller:

– Faktisk och fast etablering
– Yrkeskunnande
– Ekonomiska förhållanden
– Gott anseende

Fast etablering

För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget förfoga över ett driftställe med lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation. Särskilda räkenskaper, personalhandlingar och handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten.

Behöver du en Trafikansvarig konsult?

Kontakt

Trafiktillstånd för

– Budbilar
– Flyttbilar
– Grusbilar & Entrepenadsfordon
– Bussar
– Tungafordon

Ta hjälp av vår mall för att upprätta ett godkänt Konsultavtal för en trafikansvarig i företag.

Frågor och svar

Trafiktillstånd är ett krav för att bedriva yrkesmässig trafik.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Du kan enkelt kolla upp ett företags trafiktillstånd på Transportstyrelsens hemsida genom att ange företagets organisationsnummer. Vet du inte företagets organisationsnummer kan du undersöka detta på Bolagsverket.se.

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd samt lämplig att driva ett trafikföretag.

Nej, trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd är olika benämningar på samma sak.

För att få yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande, och etablering.

Ja, ett trafiktillstånd kan återkallas om ett företag inte längre uppfyller kraven om gott anseende. Transportstyrelsen är myndigheten som återkallar tillståndet. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas. Hos en juridisk person ska finnas en trafikansvarig som uppfyller kravet på gott anseende. Detta gäller även övriga personer som har inflytande i verksamheten. Om den trafikansvariga eller någon övrigt prövad person förlorar sitt goda anseende enligt Transportstyrelsen så får denne person ej vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik.

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

Om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör så ska tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas på tillståndshavarens begäran.

Det går att förnya ett trafiktillstånd för godstrafik och det rekommenderas att du ansöker om att förnya ett tillstånd anhängiggörs senast en månad innan giltighetstiden för tillståndet går ut. Du kommer då kunna fortsätta bedriva trafiken med stöd av tillståndet som förnyas till dess att ansökningsärendet har blivit avgjort.

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du anmäla fordon i yrkesmässig trafik. Du loggar in i e-tjänsten med ett Mobilt BankID eller en e-legitimation.
Endast den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt lag får bedriva internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utanför Sveriges gränser. På grund av ett avtal mellan Sverige och annat land/stat kan det i vissa fall krävas särskilt transporttillstånd för transport av gods med fordon som är registrerade i Sverige.
Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd (enligt förordning (EG) nr 1071/2009) kan leda till att du blir dömd för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.
Ja, det går utmärkt att söka yrkestrafiktillstånd för aktiebolag. Det är dock viktigt att du anger vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna då Transportstyrelsen först påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan när alla uppgifter om aktieägare inkommit.
När trafikansvarig är konsult ska det i ansökan bifogas en bestyrkt kopia av konsultavtalet. Konsultavtalet ska tydligt visa att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Transportstyrelsen påbörjar handläggningen och prövningen av ditt ärende cirka fyra till nio veckor från att du skickat in ansökan samt betalat. När prövningen är klar kommer du att få beslut i ärendet. Detta skickas ut till tillståndshavaren med post. Skulle en person olämplighetsförklaras så kommer även ett beslut skickas till denna personen. För dig som sökt trafiktillstånd och du får ett positivt beslut om att du blir beviljat ett tillstånd, så kommer detta att börja gälla samma dag som det registrerats hos Transportstyrelsen.

Du har möjlighet att överklaga transportstyrelsens beslut inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Du måste göra en skriftlig överklagan och du ska ange vilket beslut som överklagas samt vilken ändring du önskar. Viktigt att notera är att ditt överklagande ställs till Förvaltningsrätten, men du ska fortfarande skicka det till Transportstyrelsen.

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 8100 kr sedan 2022-01-01 då Transportstyrelsen gjorde en avgiftshöjning. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 1600 kr/år. 

Är du konsult och söker uppdrag?

Kontakta oss om du har avlagt godkända prov hos Trafikverket
för yrkeskunnande i gods, buss eller taxi.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?