Vi hjälper dig hitta rätt!

Här hittar du våra artiklar, frågor & svar på det vanligaste m.m.
kontrollera trafiktillstånd

Kontrollera trafiktillstånd

Är du osäker på om ett företag du överväger att anlita för transporter innehar ett giltigt yrkestrafiktillstånd? Att försäkra sig om att företaget innehar ett

Läs mer »

Prov i yrkeskunnande & kunskapskrav

För att skaffa yrkeskunnande måste man göra ett auktoriserat examensprov på Trafikverkets förarprovskontor. Provet för yrkesmässig trafikkompetens består av en två delprov. Det inledande examinationsdelen

Läs mer »
godstransport

Trafikansvarig

Hos juridiska personer som har taxitrafiktillstånd ska det finnas en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser som

Läs mer »
yrkestrafiktillstand

Beställaransvar

Reglerna om beställaransvar innebär att den som har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. Dessa regler är ett av flera instrument

Läs mer »
Yrkestrafiktillstånd

Konsult som trafikansvarig

Om trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. I ett konsultavtal ska det framgå att trafikansvarig ansvarar för: Fordonsunderhåll Kontroll av transportavtal

Läs mer »

Frågor och svar

Ett yrkestrafiktillstånd är en typ av tillstånd som krävs för att kunna bedriva yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet. 

I vissa länder kan det också krävas att förare av vissa typer av fordon, som bussar eller lastbilar, har ett särskilt yrkeskompetensbevis (YKB) för att bevisa att de har den nödvändiga kompetensen för att köra dessa fordon. 

Yrkestrafiktillstånd kan utfärdas av myndigheter eller andra organisationer som ansvarar för att reglera och övervaka yrkesmässig trafik. Tillstånden kan ha olika villkor och begränsningar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av fordon som används och vilka regler och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller regionen.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs vanligtvis när man bedriver yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet. 

Exempel på situationer där ett yrkestrafiktillstånd kan behövas inkluderar: 

– Godstransporter med lastbil eller annat tungt fordon 
– Persontransporter med buss, taxi eller annat fordon som används för betald transport av personer 
– Transport av farligt gods 
– Verksamhet som innebär hyrning av fordon med förare.

 Reglerna kan variera beroende på land och region, så det är viktigt att undersöka vilka krav som gäller i det aktuella landet eller regionen och att ansöka om de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet på ett lagligt sätt.

Du kan enkelt kolla upp ett företags trafiktillstånd på Transportstyrelsens hemsida genom att ange företagets organisationsnummer. Vet du inte företagets organisationsnummer kan du undersöka detta på Bolagsverket.se.

Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd görs vanligtvis hos den myndighet eller organisation som ansvarar för att utfärda och övervaka tillstånden i det aktuella landet eller regionen. Det kan skilja sig åt beroende på var du befinner dig. 

I Sverige ansvarar Transportstyrelsen för att utfärda yrkestrafiktillstånd för både godstransporter och persontransporter. För att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd i Sverige kan du besöka Transportstyrelsens webbplats och följa anvisningarna där.

Nej, trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd är olika benämningar på samma sak.

För att få yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande, och etablering.

Ja, ett trafiktillstånd kan återkallas om ett företag inte längre uppfyller kraven om gott anseende. Transportstyrelsen är myndigheten som återkallar tillståndet. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas. Hos en juridisk person ska finnas en trafikansvarig som uppfyller kravet på gott anseende. Detta gäller även övriga personer som har inflytande i verksamheten. Om den trafikansvariga eller någon övrigt prövad person förlorar sitt goda anseende enligt Transportstyrelsen så får denne person ej vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik.

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

Om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör så ska tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas på tillståndshavarens begäran.

Det går att förnya ett trafiktillstånd för godstrafik och det rekommenderas att du ansöker om att förnya ett tillstånd anhängiggörs senast en månad innan giltighetstiden för tillståndet går ut. Du kommer då kunna fortsätta bedriva trafiken med stöd av tillståndet som förnyas till dess att ansökningsärendet har blivit avgjort.

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du anmäla fordon i yrkesmässig trafik. Du loggar in i e-tjänsten med ett Mobilt BankID eller en e-legitimation.
Endast den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt lag får bedriva internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utanför Sveriges gränser. På grund av ett avtal mellan Sverige och annat land/stat kan det i vissa fall krävas särskilt transporttillstånd för transport av gods med fordon som är registrerade i Sverige.
Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd (enligt förordning (EG) nr 1071/2009) kan leda till att du blir dömd för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.
Ja, det går utmärkt att söka yrkestrafiktillstånd för aktiebolag. Det är dock viktigt att du anger vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna då Transportstyrelsen först påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan när alla uppgifter om aktieägare inkommit.
När trafikansvarig är konsult ska det i ansökan bifogas en bestyrkt kopia av konsultavtalet. Konsultavtalet ska tydligt visa att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Transportstyrelsen påbörjar handläggningen och prövningen av ditt ärende cirka fyra till nio veckor från att du skickat in ansökan samt betalat. När prövningen är klar kommer du att få beslut i ärendet. Detta skickas ut till tillståndshavaren med post. Skulle en person olämplighetsförklaras så kommer även ett beslut skickas till denna personen. För dig som sökt trafiktillstånd och du får ett positivt beslut om att du blir beviljat ett tillstånd, så kommer detta att börja gälla samma dag som det registrerats hos Transportstyrelsen.

Du har möjlighet att överklaga transportstyrelsens beslut inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Du måste göra en skriftlig överklagan och du ska ange vilket beslut som överklagas samt vilken ändring du önskar. Viktigt att notera är att ditt överklagande ställs till Förvaltningsrätten, men du ska fortfarande skicka det till Transportstyrelsen.

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 8100 kr sedan 2022-01-01 då Transportstyrelsen gjorde en avgiftshöjning. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 1600 kr/år. 

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?